Neo Labs Krzysztof Kołodziejczyk ul. Jagiellońska 5/22 58-100 Świdnica dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych oparte było na zasadach legalności, transparentności, adekwatności i rzetelności oraz aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych i umożliwić wykonywanie swoich praw osobom, których dane dotyczą.
 
1. Administrator
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Neo Labs Krzysztof Kołodziejczyk ul. Jagiellońska 5/22 58-100 Świdnica
 
1.1.  Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
Kontakt z Administratorem pod numerem telefonu: tel: +48 503 133 243 lub adresem e- mailowym: info@neolabs.pl
 
2. Podstawa prawna i cel przetwarzania
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b (wykonanie umowy), lit. c (prawny obowiązek ciążący na Administratorze), lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratora), lit. a (zgoda) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu:
 
a. Działań podejmowanych przed zawarciem umowy;
b. Przesyłaniem informacji handlowych, przedstawieniem oferty
c. Działań związanych z zawarciem, wykonaniem umowy;
d. Działań marketingowych
e. Dochodzenia roszczeń z tytułu niewłaściwej realizacji umowy
f. Prowadzeniem ksiąg rachunkowych
 
3. Odbiorcy danych
 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą członkowie władz Administratora, pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, a także podmioty współpracujące z Firmą Neo Labs Krzysztof Kołodziejczyk świadczące obsługę księgową, prawną, podatkową, informatyczną, doradcy biznesowi.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 
4. Okres przechowywania danych osobowych
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
 
a. Przed zawarciem umowy, w okresie jej obowiązywania a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń
b. Do ustania potrzeb związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora
c. Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
d. Przez okres niezbędny dla dokonania rozliczeń stron w zakresie umowy oraz ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub niewystarczająco należytym wykonaniem umowy.
e. Do czasu wycofania zgody.
 
5. Prawa osób, której dotyczą dane osobowe
 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/ Pani zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie Pana/ Pani zgody przed jej wycofaniem.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie Państwa danych skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania współpracy, podpisania czy realizacji umowy.
 
Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
 
Administrator danych osobowych:
Neo Labs Krzysztof Kołodziejczyk
ul. Jagiellońska 5/22 58-100 Świdnica

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Masz pytania? Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji ! Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub drogą mailową.